1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Psühhiaatrite Seltsi (edaspidi: Selts) on Eesti Vabariigi psühhiaatrite ja
psühhiaatriaga piirnevate erialade kõrgharidusega spetsialistide mittetulunduslik ühendus,
mis tegutseb oma liikmete omavalitsuse alusel psühhiaatriaalase arstiteaduse,
täienduskoolituse, psühhiaatrilise abi ning hoolekande arendamiseks ja oma liikmete
kutseõiguste kaitsmiseks.
1.2. Selts on asutatud 28. aprillil 1989. a Tallinnas ja selle nimi on Eesti Psühhiaatrite
Selts. Käibes võib kasutada ka mitteametlikku ingliskeelset nimetust Estonian Psychiatric
Association.
1.3. Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu.
1.4. Selts kui mittetulundusühing on eraõiguslik juriidiline isik. Tal on pangaarve, oma
nimetus ja vapiga pitsat, sümboolika ja muu vastav atribuutika. Ta esineb oma nimel
hagejana ja kostjana kohtutes ja vahekohtutes. Oma tegevuses juhindub Selts kehtivatest
õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi: Põhikiri)
1.5. Selts vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu talle kuuluva varaga. Seltsi liige ei
vastuta Seltsi kohustuste eest ega Seltsi liikmete kohustuste eest. Seltsi vara moodustub
muuhulgas:
1.5.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
1.5.2. varalistest annetustest ja eraldistest;
1.5.3. tulust, mis saadakse seltsi põhikirja eesmärkidest tulenevatest tasuliste ürituste
korraldamisest ning Seltsi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;
1.5.4. muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjaliste tegevuste arendamiseks.
1.6. Selts on asutatud määramata tähtajaks.
1.7. Selts on heategevuslik ja tegutseb avalikes huvides.

2. EESMÄRK

2.1. Seltsi tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. Eesti Vabariigi psühhiaatrite ja psühhiaatriaga piirnevate erialade kõrgharidusega
spetsialistide ühendamine rahva vaimse tervise kaitseks, psühhiaatrilise
tervishoiukorralduse ja arstiabi täiustamiseks.
2.1.2. Eesti Vabariigi psühhiaatrite kutsehuvide esindamine ja kaitse riigiasutuste,
kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute ees, samuti muude asutuste ja ametiisikute
ees.
2.2. Selts oma eesmärkide saavutamiseks:
2.2.1. korraldab teaduslike sümpoosiume, konverentse ja kongresse;
2.2.2. organiseerib oma liikmete täiendõppeüritusi, osaleb oma liikmete
kvalifikatsioonitaseme hindamisel (atesteerimisel) ning tegevuslubade väljastamisel
(litsenseerimisel) vastavalt pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.3. töötab välja psühhiaatriaasutustes osutava arstiabi kvaliteedi nõuded ning tagab
kvaliteedi kontrolli vastavalt pädevate asutuste ettepanekutele;
2.2.4. jälgib kutse-eetika nõuete täitmist oma liikmeskonnas ning humanistlike ja
inimkesksete tööpõhimõtete järgimist oma liikmete kutsetöös;
2.2.5. teeb ettepanekuid riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele, samuti
psühhiaatriaasutustele psühhiaatrilise arstiabikorralduse edendamiseks ning oma liikmete
kutseõiguste tagamiseks;
2.2.6. arendab koostööd teiste meditsiini ja psühholoogia erialade ühingute ja seltsidega,
samuti teiste riikide ja rahvusvaheliste vastavate organisatsioonidega;
2.2.7. korraldab oma liikmete lisaks kutsealasele suhtlemisele kultuurilisi ning vaba-aja
veetmise üritusi.
2.3. Seltsil on õigus teha kõiki tehinguid, mis on vajalikud tema tegevuse eesmärgi
saavutamiseks, muuhulgas:
2.3.1. vallata, kasutata ja käsutada iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara;
2.3.2. avada pangaarveid eesti Vabariigi ja välismaistes krediidiasutustes, samuti saada
krediiti pankadest.
2.4. Seltsi eesmärk ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja selle jaotamine. Selts
kasutab oma tulusid üksnes Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
2.5. Seltsi halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja
põhikirjaliste eesmärkidega.
2.6. Selts ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele Tulumaksuseaduse § 8 punkti 1 tähenduses.

3. SELTSI LIIKMED NING NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Seltsi liikmeks võib olla iga psühhiaater ja psühhiaatriaga piirneva eriala
kõrgharidusega spetsialist, muuhulgas välisriigis elav ja/või töötav vastava
kvalifikatsiooniga spetsialist, samuti kollektiivliikmena psühhiaatriaga piirneva eriala
kõrgharidusega spetsialistide ühendus, kes tunnistab Seltsi põhikirja nõudeid ning täidab
liikmelisusega kaasnevaid kohustusi.
3.2. Seltsi liikmel on õigus:
3.2.1. osaleda Seltsi liikmete üldkoosolekul ja seal hääletada;
3.2.2. olla valitud Seltsi juhtorganitesse;
3.2.3. saada Seltsi juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta, muuhulgas teha ettepanekuid,
tutvuda dokumentidega, esitada arupärimisi, osaleda vaatlejatena Seltsi juhatuse
koosolekul;
3.2.4. võtta osa Seltsi korraldatavatest teadus-, täiendus- ja muudest üritustest;
3.2.5. taotleda Seltsi kaitset ja volitada Seltsi kaitsma oma kutsealaseid huve;
3.2.6. kasutada Seltsi juhatuse poolt määratud korras Seltsi sümboolikat;
3.2.7. saada valitud Seltsi auliikmeks – vastava statuudi kinnitab Seltsi liikmete üldkogu
Seltsi juhatuse ettepanekul
3.3. Seltsi juhatuse liige on kohustatud:
3.3.1. täitma Seltsi põhikirja nõudeid;
3.3.2. täitma Seltsi liikmete üldkogu ja juhatuse otsuseid;
3.3.3. tasuma ettenähtud korras liikmemaksu (Seltsi auliige on liikmemaksust vabastatud);
3.3.4. hoidma ja otstarbekalt kasutama Seltsi vara ja vahendeid.
3.4. Seltsi liikmetele üldkogu võib otsustada Seltsi liikmetele ka Põhikirja p.-s 3.3.
nimetamata kohustuste panemise.
3.5. Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, kuhu kantakse Seltsi liikmete kohta
järgmised andmed:
3.5.1. ees- ja perekonnanimi, juriidiliste isikute puhul nimi;
3.5.2. isiku- ja registrikood (füüsilise isiku puhul, kellel isikukood puudub- sünniaeg);
3.5.4. Seltsi liikmelisuse tekkimise ja lõppemise aeg ja alus.
3.6. Liikmelisus Seltsis ei ole üleantav ega päritav.

4. SELTSI LIIKMEKS VÕTMISE TINGIMUSED JA KORD

4.1. Seltsi liikmeks astumiseks tuleb esitada vastav kirjalik avaldus Seltsi juhatusele.
4.2. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus, kollektiivliikmena vastuvõtmise
Seltsi liikmete üldkogu.
4.3. Seltsi liikmeks vastuvõtmise kuupäevaks loetakse vastav juhatuse või liikmete
üldkogu otsuse tegemise päev. Kui on keeldutud isikut vastu võtmast Seltsi liikmeks, peab
otsusest keeldumise kohta nähtuma põhjus, mille alusel liikmeks vastuvõtmisest keelduti.
Vastava otsuse ärakiri saadetakse 10 päeva jooksul sellekohase otsuse tegemise päevast
arvates isikule, keda ei võetud Seltsi liikmeks.
4.4. Isik, keda ei võetud Seltsi liikmeks, võib vaidlustada p.-s 3 nimetatud Seltsi juhatuse
või liikmete üldkogu otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.

5. SELTSI LIIKMELISUSE LÕPPEMINE

5.1. Seltsi liige võib Juhatuse esitatava kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda
eeldusel, et oleksid täidetud tema kohustused Seltsi ees.
5.2. Punktis 5.1. nimetatud juhul loetakse liige Seltsist väljaastunuks arvates jooksva
majandusaasta lõpust, kui Seltsi juhatus ei otsusta teisiti.
5.3. liikmelisus Seltsis lõpeb füüsilisest isikust Seltsi liikme surma või juriidilisest isikust
liikme lõppemise korral, samuti muul seaduses ette nähtud alusel.
5.4. Liikme võib Seltsist välja arvata Seltsi juhatuse otsusel, kollektiivliikme aga Seltsi
liikmete üldkogu otsusel, kui ta ei ole 2 aastat järjest tasunud liikmemaksu, on rikkunud
Seltsi põhikirja või arstieetika norme või kahjustab Seltsi olulisel määral, samuti muul
seaduses sätestatud alusel. Liige loetakse sellisel juhul Seltsist väljaarvatuks arvates
vastava otsuse tegemisest, kui otsuses ei ole ette nähtud hilisemat tähtpäeva.
5.5. Liikme väljaarvamise kohta tehtud otsuse ärakiri tuleb saata Seltsist väljaarvatud
liikmele 10 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
5.6. Isik, kes arvati Seltsist välja, võib vaidlustada p.-s 5.4. nimetatud Seltsi juhatuse või
liikmete üldkogu otsuse seaduses ettenähtud korras ja tähtaja jooksul.

6. ÜLDKOGU

6.1. Seltsi kõrgemaks juhtimisorganiks on Seltsi liikmete üldkogu (üldkoosolek) (edaspidi:
Üldkogu).
6.2. Üldkogu ainupädevusse kuulub:
6.2.1. põhikirja muutmine;
6.2.2. majandusaasta aruande ja eelarve ning selle täitmise aruande kinnitamine;
6.2.3. Seltsi juhatuse revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine, samuti
nende arvu, volituste tähtaja, pädevuse ning tasustamise aluste ja korra ning valimise
protseduuri kehtestamine;
6.2.4. Seltsi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
6.2.5. Seltsi kollektiivliikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.2.6. Seltsi teiste ühenduste liikmeks astumise otsustamine;
6.2.7. Seltsi juhatuse tegevuse või otsuste peale esitatud kaebuste lahendamine;
6.2.8. Seltsi sisseastumismaksu ja liikmetasu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
6.2.9. Seltsi muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse ega põhikirjaga antud
Seltsi juhatuse pädevusse.
6.3. Üldkogud on korralise ja erakorralised. Korraline üldkogu kutsutakse Seltsi juhatuse
poolt vähemalt korra aastas majandusaasta aruande kinnitamiseks.
6.4. Erakorraline Üldkogu kutsutakse Seltsi juhatuse poolt kokku, kui seda nõuavad Seltsi
huvid, samuti kui seda on nõudnud vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest.
6.5. Üldkogu kokkukutsumisest peab Seltsi juhatus Seltsi liikmetele ette teatama vähemalt
seitse päeva enne Üldkogu toimumist. Üldkogu kokkukutsumise teates tuleb teatavaks teha
vähemalt Üldkogu toimumise aeg ja koht ning selle päevakord. Kui juhatus ei ole
ettenähtud tähtajaks üldkogu kokku kutsutud, on Seltsi liikmetel õigus koosolek kokku
kutsuda samas korras juhatusega.
6.6. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi
liikmetest. Seltsi liiget võib lihtkirjalise volikirja alusel esindada teine Seltsi liige.
Kollektiivliige määrab hääletamiseks ja muude liikmeõiguste teostamiseks oma volitatud
esindaja. Kui Üldkogule ei ole tulnud nõutav arv liikmeid, tuleb sama päevakorraga
Üldkogu uuesti kokku kutsuda, teatades sellest ette vähemalt seitse päeva. Teistkordselt
kokku kutsutud Üldkogu on teovõimeline, kui osaleb vähemalt kaks liiget.
6.7. Üldkogu otsus on vastuvõetud, kui selle poolt hääletab üle poole Üldkogul osalenud
või esindatud Seltsi liikmetest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema
häälteenamuse nõuet. Põhikirja p-des 6.2.1.-6.2.5. ja 6.2.8. nimetatud otsused on vastu
võetud, kui nende poolt hääletab vähemalt 2/3 Üldkogul osalenud või esindatud Seltsi
liikmetest. Iga Seltsi liikmel on hääletamisel üks hääl.
6.8. Üldkogu käik ja vastuvõetud otsused kantakse protokolli. Protokollile kirjutavad alla
koosoleku juhataja ja protokollija, kes valitakse Üldkogu poolt pärast Üldkogu koosoleku
avamist juhatuse esimehe poolt. Protokollile lisatakse koosolekust osavõtjate nimekiri.
6.9. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma p-des 6.3-6.8. ettenähtut
järgimata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Seltsi liikmed. Seltsi liige, kes otsuse
tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanuks otsuse vastu. Hääletamistulemuste kohta koostab
Seltsi juhatus hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletamistulemused. Protokollile kirjutab
alla Seltsi juhatuse esimees.

7. JUHATUS

7.1. Seltsi täidesaatvaks juhtimis- ja esindusorganiks ning Seltsi igapäevase tegevuse
korraldajaks on Seltsi juhatus (edaspidi: Juhatus), kes valitakse Üldkogu poolt kolmeks
aastaks, kui Üldkogu otsuses ei ole ettenähtud lühemat volituste tähtaega. Üldkogu võib
igal ajal ning põhjust avaldamata otsustada Juhatuse liikmete tagasikutsumise, kusjuures
nendega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
7.2. Juhatuses on vähemalt kolm liiget. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse
esimehe, kaks esimehe asetäitjat, lisaks sekretäri ja laekuri.
7.3. Juhatuse liikmed juhivad ja esindavad Seltsi. Juhatuse esimees ja aseesimehed võivad
esindada Seltsi kõigis õigustoiminguis üksinda, teised juhatuse liikmed aga üksnes koos
nendega. Üksikute õigustoimingute tegemiseks võib Seltsi juhatuse esimees volitada ka
teisi juhatuse liikmeid või kolmandaid isikuid.
Juhatuse pädevuses on muuhulgas:
7.3.1. Seltsi põhikirjalise tegevuse praktiline korraldamine, põhi- ja käibevahendite
soetamine;
7.3.2. Seltsi asjaajamise ja arvestuse korraldamine;
7.3.3. Seltsi majandustegevuse korraldamine, põhi- ja käibevahendite soetamine, tulude ja
kulude arvestuse ning raamatupidamise korraldamine;
7.3.4. Seltsi vara ja vahendite käsutamine, lepingute sõlmimine ja muude õigustoimingute
tegemine; krediidiasutustes arvelduskontode ja muude arvete avamine;
7.3.5. Üldkogu koosoleku ettevalmistamine ja kokkukutsumine.
7.4. Juhatuse liikmete õigused ja kohustused võidakse täpsemalt määrata nendega
sõlmitavates lepingutes. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab Üldkogu,
kes määrab ka isiku, kes Seltsi nimel lepingule alla kirjutab.
7.5. Mitte harvem kui üks kord kuue kuu jooksul toimuvad juhatuse koosolekud, mille
kutsub kokku juhatuse esimees. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa
vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalenud
Juhatuse liikmete poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav
juhatuse esimehe hääl. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Koosoleku käigu ja otsuse kohta
koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik koosolekust osavõtnud juhatuse liikmed.
7.6. Juhatuse otsus loetakse vastuvõetuks ja kehtivaks ka ilma p.-s 7.5. ettenähtud
järgimata, kui otsuse polt hääletavad kõik juhatuse liikmed. Juhatuse liige, kes otsuse
tegemisel ei hääleta, loetakse hääletanud otsuse vastu. Hääletustulemuste kohta koostab
Juhatuse esimees hääletusprotokolli, kus näidatakse hääletuse tulemused. Protokollile
kirjutab alla Seltsi juhatuse esimees.

8. JÄRELEVALVE

Üldkogu moodustab Seltsi finantsmajandusliku tegevuse üle järelvalve teostamiseks
revisjonikomisjoni, määrates ka selle pädevuse.

9. STRUKTUURIÜKSUSED

Seltsi liikmed võivad organiseeruda erialasektsioonidesse ja piirkondlikesse ühendustesse,
kui selleks avaldab soovi vähemalt 10 Seltsi liiget. Nimetatud ühendused kuuluvad
registreerimisele Seltsi juhatuse poolt. Ühenduste juhtorganiteks on vastavate ühenduste
üldkogud ja juhatused, kelle valimise kord ja pädevus on analoogne Seltsi Üldkogu ja
Juhatuse pädevusega.

10. ARUANDLUS

10.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.
10.2. Juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja esitab igal aastal seaduses ettenähtud
aegadel ja korras Üldkogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks majandusaasta aruande ja
tegevusaruande, eelarveprojekti ja aruande eelmise majandusaasta eelarve täitmise kohta.

11. SELTSI LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

11.1. Seltsi lõpetamine, likvideerimine, ühinemine ja jagunemine toimub seaduses
ettenähtud korras. Seltsi likvideerijad määrab Üldkogu.
11.2. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles
jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

12. SÄTETE KEHTETUS

Kui põhikirja mõni säte on või muutub kehtetuks, jääb põhikiri muus osas kehtima. Sellisel
juhul tuleb kehtetu säte liikmete Üldkogu otsusega ümber formuleerida või seda täiendada,
nii et oleks võimalik saavutada kehtetu sättega järgitud eesmärki. Sama kehtib siis, kui
Põhikirja rakendamisel ilmneb täiendamist vajav lünk.

Eesti Psühhiaatrite Seltsi põhikiri on kinnitatud liikmete üldkoosolekul 25.mail 2007.a.
…………………………………..
Andres Lehtmets
Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse esimees